55 39 38 50 firmapost@arnaror.no

Asko

Byggtype: Lager og kontorbygg

Rolle: Totalentreprenør, VVS

Fag: Sanitær, varme, trykkluft, kjøling, comfortkjøling

Det er lagt opp til at overskuddsvarme fra kjøleanlegget skal gjenvinnes. For å sikre optimal gjenvinning av overskuddsvarme fra kjøle- og fryseanleggene ved dimensjonerende driftstemperaturer er varmeanlegget dimensjonert som et lavtemperaturanlegg, og siden overskuddsvarmen vil variere er kjøleanlegget dimensjonert for 100 % belastning.

I kontorarealer er det benyttet radiatorer som varmelegemer. I lagerarealer er det benyttet aerotempere som fungerer som kjøling for tørrvarer i «sommerdrift» – varmebatteriene i ventilasjonsanleggene fungerer også som kjølebatterier.

Det er lagt opp for – og tilkoblet – snøsmelteanlegg for arealer ved ramper i en bredde av ca. 25 meter. Dette anlegget er utformet slik at det gir mulighet for dumping av overskuddsvarme når det ikke er behov for snøsmelting.

Alle VVS-anlegg tilfredsstiller funksjonskravene gitt i gjeldende «Plan- og bygningslov». Ved dimensjonering av anleggene er det benyttet preaksepterte løsninger angitt i «Ren veiledning til teknisk forskrift til plan – og bygningsloven». Der krav/spesifikasjoner gitt i denne beskrivelse går ut over de foran angitte myndighetskrav gjelder de gitte krav/spesifikasjoner i denne beskrivelse. Videre skal anleggene utføres og materialer leveres i henhold til veiledninger/krav fra Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Norske Standarder, NBI byggdetaljer.

  • Sanitæranlegg innvendig
  • Spillvannsanlegg MA-avløpsrør over gulv
  • Vannledninger av Alupex rør og «rør i rør» system fra fordelinmgsskap til utstyr
  • Varmeanlegg
  • Vannbåren varme
  • Gjenvinning av overskuddsvarme fra kjøleanlegg
  • Kjelanlegg består som spisslast